SoftExpert Kalite Yönetimi Yazılımı

SoftExpert Kalite Yönetimi Yazılımı

 KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ

Stratejiden Aksiyona Bütünleşik Çözüm

SE Performans, SE Kurumsal Performans Yönetim Pakedinin temel modülüdür. SE Performans interaktif puan kartları, strateji haritaları, gösterge planları ve önceden oluşturulmuş rapor ve görüntüler dahil kapsamlı yeteneklerle performans ölçümleri bağlar ve stratejik amaçlara ön ayak olur. En önemlisi girişimleri, sorumlulukları, iletişimleri ve iş akışlarının takibi ile SE Performans; iş performanslarını sadece ölçmez, aynı zamanda yönetebilir.

Bu tam bir performans yaşam döngüsüdür. SE Performans bir metodoloji veya sistematik bir strateji belirleme ve hedeflere karşı performansları ölçme, süreci düzenli olarak görüntüleme ve bütün girişimleriniz üzerinden harbeşleşmenizi kolaylaştırır.

Kurum Performansını Çalışana Kadar Modelleyin

Stratejik, taktiksel ve operasyonel olmak üzere 3 yönetimsel seviye tabanlı SE Performans, bütün kurumsal yönetim stratejisi için bireysel iş birimlerinden elde edilen performans göstergeleri üzerinden kontrolü ele geçirmenizi kolaylaştırıcı yollar sunar.

Birkaç insan hangi bilgilerin nerede bulunabileceği ve nasıl analiz edileceğini bilir. SE Performans tüm ilgili paydaşların arasında bilgi paylaşımı ve bu bilgileri anlaşılır bir formatta sunarak raporlama sürecinizi dinamik bir hale getirir.

SE Performans ile hedefleri gerçek sonuçlarla karşılaştırmak kolaydır. Yönetimsel kartların yanısıra çeşitli performans analiz ve raporları oluşturur. Ekip yöneticileri değerlendirmek için tek bir merkezi veri tabanıyla tüm veri ve bilgilere ulaşabilirler.

Sistem tarafından sağlanan konsept ve özellikler, Balance Skor Kartı (BSC), ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, SOX, ISO 20000 (ITIL), COBIT, 6 Sigma, Malcolm Baldrige ve benzeri uluslararası düzenleme ve standartlarla tamamen uyumluluk sağlar.

Performans Yönetimi, Gösterge Görüntüleme, Performans Değerlendirme, Aksiyon Planları ve Girişim Uygulaması

Özellikler

Planlama & Haritalandırma
 • Tüm metrikler için merkezi havuz
 • Performans yapılandırma organizasyonu için esnek yapı (Balanced Scorecard, Malcolm Baldrige vb.)
 • Bağlantı ölçümleri/ hedefler boyu organizasyonel strateji için KPI
 • Personel puan kart dökümü
 • Online strateji harita dizaynı
Ölçüm & Görüntüleme
 • Ölçümleri toplama ve hesaplama
 • Altı çizili veri kaynaklarıyla basit uyumluluk
 • Kendi konsolidasyon formüllerinizi mevcut fonksiyonların zengin bir listesinden seçme veya tanımlama  Excel dosyaları yoluyla kolay veri yükleme
 • Onayların ve yetkilerin ölçümü
Raporlama & Analiz
 • Yazılı metinler, hesap tabloları ve web sayfaları dahil stratejik her öğeye eklenti izni
 • Her kullanıcı için kişiselleştirilmiş gösterge paneli görüntüleri
 • Tüm seviyelerdeki hedef ve ölçümlerin puanlaması ve renk kodlaması
 • Neredeyse bütün grafiklerin tasarımına ulaşımı sağlayan esnek grafik motoru
 • Kalitatif ve kantitatif analizler
 • İş akışları, iletişim ve iş birliği

 

SE GİREN/ÇIKAN MATERYAL İNCELEME VE DEĞERLENDİRME YÖNETİMİ

Tedarikçi performası daha önce hiçbir zaman bugün olduğu kadar önemli olmadı. İyi tedarikçi performansı organizasyonlara daha verimli olma, daha kaliteli ürünler üretme, maliyetleri düşürme ve en önemlisi karı artırma konusunda yardımcı olur. Diğer yandan kötü performanslı tedarikçiler organizasyon operasyonlarını kesintiye uğratır ve müşterilerine yüksek kalitede ürün sağlamaya çalışan organizasyonları başarısızlığa uğratır. Ayrıca etkili tedarikçi yönetimi endüstriler arası rekabette gittikçe daha fazla avantaj sağlamaya başlamıştır.

Giren/Çıkan Malların Denetim ve Değerlendirmesi, Teslimat Değerlendirmesi, Teknik Özelliklerin Denetimi, Kalite Güvence Sertifikası, Ürün Sürümü

Genel Bakış

Sınıfında en iyi tedarikçi performans yönetim uygulamalarını benimseyen organizasyonlar iki veya üç defa pazar ortalamasının üzerinde zamanında tedarikçi teslimini başarır ve oranları ilk zamanda doldurur.

Fakat tedarikçi performans yönetimi zamanın en zor uyuglaması olabilir! Tedarikçilerinizin doğru malı doğru zamanda ve doğru kalitede teslim etmesini nasıl sağlayacaksınız?

Korunma yollarının başında gelen ürün denetimi gelebilir. Teslim edilmiş birincil ürünlerde  daha önceden var olan kalite kusurları her üretim sürecini etkiler ve nihai ürünlerin kalitesi üzerinde de etkilidir.Teslimat esnasında yapılan kaliteyle ilgili özelliklerin denetimi bu riski oldukça düşürür.Eğer teslim edilen ürün siparişte istenen özellikleri karşılamıyorsa anında tedarikçiye şikayet edilir.

Ayrıca gelen ürünlerin denetiminde kullanılan yöntem ve teknik müşterilere giden ürün denetim sürecinde de uygulayarak müşterilerinize talep ettikleri kalite ve hizmeti  sağlayabilirsiniz. Bu denetimleri uygulayarak sadece müşteri taleplerini karşılayan ürünleri teslimat için sevk etmiş olacaksınız.

Kısaca denetim; ölçüm, inceleme, test etme veya tam tersine var olan ihtiyalarla ürün gruplarını karşılama sürecidir.

Denetim ve ölçüm sürecleri organizasyonunuza aşağıdaki konularda yardımcı olur:

 • Giren malzeme kalitesini geliştirme
 • Gecikme zamanını düşürme
 • Kesintisiz tedarik sağlama
 • Rekabet yeteneğini artırma
 • Müşteri hizmetini geliştirme
 • Marka imaj ve ünüzü güçlendirme ve koruma
 • Tedarikçilerinizin performansını geliştirme
 • Kalite sistemlerinizin sürekli gelişimini yönlendirme
 • Son yükleme, zayıf kalite, atık malzemeler, tekrar çalışma vb.ne yardımcı olarak satış cirosunu koruma

Tedarikçi ürün ve performansını ölçmek maliyetlei ve zaman kaybıdır. Aynı zamanda etkinlik ve performans problemlerinin tanımı ve çözümünün sağlayacağı avantajlar inkar edilemez.

Ürün yaşam döngü ve pazara sürüm süresini azaltarak ürün kalite teslimini zamanında gerçekleştirmede yaşanan zorluklar azalır. Eğer bir ürün pazardaki kalite özelliklerine uygun bulunmazsa –önce veya sonra  ürün aşamalarından-  sonuçlar, ürün ve ciro, atık malzeme ve gecikmiş yükleme ve potansiyelürün geri çağırma risk kaybı oalbilir.

Günümüz dinamik iş ortamında organizasyonlar rekabette kalabilmek için tüm erişilebilir kaynakları kullanmak zorundadırlar. Ürün veya hizmet kalite ve maliyeti organizasyonlara pazarda sadece yeni yetenekler değil ayrıca tedarikçi ağı sağlama fonksiyonu sağlar.

Bu tedarikçilerin yüksek kalite programlarını sürdürmek; tedarikçi nitelik, denetimler, uyumsuzluklar, düzeltici faaliyetler ve diğer süreçlerin izlenme ve yönetilmesini gerektirir.

Tedarikçi performans ve malzeme denetimi; tedarikçilerinizin, organizasyonunuzun ve en önemlisi müşterilerinizin süreklilğine dayalı olarak izlenmelidir.

SE Giren-Çıkan Materyal Denetimi,  tedarikçi kalitesi, teslimat, hizmet performansının yanı sıra kurumlar arası giren/çıkan materyallerin ölçümü için tasarlanmış web tabanlı bir araçtır. Eğer organizasyonunuz denetim planlama, denetim verilerini toplama, değerlendirme ve analiz etmek için esneklik, etkinlik ve en gelişmiş yazılımı istiyorsa, SE Giren/Çıkan Materyal size en uygun çözümdür.

Temel niteliklerinizden tedarikçi düzeltici faaliyetlerinize, SE Giren/Çıkan Materyal Denetimi tüm tedarikçi ilişkili kalite verisi ve faaliyetleri için merkezileştirilmiş araç sağlar. SE Giren/Çıkan Materyal Denetim maliyetlerinizi düşürür ve standartları karşılamanızı sağlar.

En önemlisi SE Giren/Çıkan Materyal Denetim ISO 9000 Quality Guidelines, Sarbanes-Oxley, FDA 21CFR Bölüm 11 Elektronik Kayıt Tutma, Mal Üretim Uygulamaları, OSHA Düzenlemeleri gibi sayıları gittikçe artan düzenlemelerle risklerinizi düşürür.

Özellikler

 • SE Giren/Çıkan Materyal Denetim, organizasyonunuzun özel veri nitelikleri ve iş süreçlerine uygun hale getirilebilir. Çoklu platformlar ve heterojen operasyonel sistemlerde çalışır.
 • Giren/Çıkan ürünletin planlamasını yapabilme yeteneği sağlar. Geçmiş denetim sonuçlarına göre denetim seviyelerini saptar.
 • Sabitler ve değişkenlerle örneklemeler, giren/çıkan örneklemeleri gibi boyutlar arası kategorize edilebilen örnekleme planları
 • ISO 2859 (niteleyici denetimler için) ve ISO 3951 (değişken denetim için), kullanıcı tanımlı örnekleme prosedürleri ve örnekleme boyut ve atamalı örneklemelerin dinamik modifikasyonu  ile  standardize edilmiş örnekleme planlarını destekler. ISO 2859-1 (normal – sıkı – seyrek denetim)  ile uyumlu kuralları aktarma
 • Alınan denetim sistemi – atamalı denetim yeteneği ve bölüm denetim sonuçları yoluyla- üretim ortamınızdan girilen materyalleri standartlara uygun olmadığını varsayabilmenizi sağlar.
 • Giren materyaller kaydedilir ve izlenir.
 • Denetim kayıtları materyaller izlenmek üzere alındıklarında oluşturulmuş olabilirler.
 • Hedeflere karşı trendleri izler ve tedarikçi gelişim programlarıyla sürekli izleme imkanı sağlar.
 • Gizli fırsat ve riskleri ortaya çıkarmak için tedarikçileri nitelendirir.
 • Denetimleri risk seviyeleri, denetim sıklığı veya tedarikçi oran veya puanlarına göre yönetir.
 • Giren/Çıkan mal ve partiler için standartlara uygun ve önceden tanımlı denetim
 • Kapalı CAPA süreç döngü yoluyla tedarikçi CAPA durum tanımı ve izlemi ile SE Giren/Çıkan Materyal Denetim gecikmiş teslimatlar ve kusurlu hammaddeler dahil tedarikçi hata maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur.
 • Tedarikçi performans probleminin kök nedenini saptar
 • Tamamlamamalar yoluyla organizasyonunuzun tüm düzeltici ve önleyici faaliyetleri izlemesini sağlar.
 • Hedef ölçülerinize göre tedarikçi oranlarını verir.
 • Kolayca puan kartları oluşturabilir, böylece tedarikçilerinizin kapsamlı performans ölçümünü yapabilirsiniz.
 • Maliyet, kalite, teslimat ve hizmet için müşteri anahtar ölçüleriyle tedarikçi performans değerlendirmesi yapar.
 • Zamanında teslim ve kalite performansı her tedarikçiye sürekli olarak raporlanır ve izlenir.
 • Tedarikçiler ayrıca kendi performans verilerine bağlanabilir ve böylece durumlarına değerlendirebilirler. Bu uygulama ilgili maliyetleri önemli oranda düşürür.
 • Tedarikçi performansı ayrıca verilerin biriktirilipi raporlandığı kartlarda SE İş Zekası ile de analiz edilebilir.
 • Sürekli iyileşmeyi yönetebilmek için etkili performans takip ve yönetimi
 • Tedarikçilerinizle erformans verilerini paylaşma imkanı
 • Denetim ölçümlerinde kullanılan entrümanları kontrol etme imkanı verir. Böylece kalibre edilmemiş bir enstrüman kullandığınızda haberiniz olur.
 • Kullanıcılara anlık listeleme ve bunları tedarikçilere bağlantı olarak gönderme imkanı sağlayan güçlü arama yetenekleri
 • Çeşitli tablolar ve kartlar içeren standart raporlar önerir.
 • Sistemde gerçekleştirilen aktivitelerin denetimlerini yönetir.

 

HATA TESPİTİ VE ETKİ ANALİZİ- FMEA

İlk olarak mühendislik sistemleri için geliştirilen Hata Tespiti ve Etki Analizi veya FMEA ürün veya süreçlerdeki potansiyel hataları inceler. Güvenilirliği artıracak, kaliteyi iyileştirecek, güvenliği artıracak, müşteriyi tatmin edecek ve maliyetleri düşürecek ürün ve süreç tasarımlarını geliştirmeye yardımcı olur. Tamir edilebilir sistemler için bakım planlarını optimize etme ve birleştirmek için kullanılabileceği gibi diğer kalite prosedür ve kontrol planlarına da katkıda bulunur.

FMEA Teknoloji, Hata Tespit ve Etki Analizi

Genel Bakış

SE FMEA üretilmiş her ürünün Hata Tespiti ve Etki Analizinin yapılması için en uygun maliyetli ve zaman açısından en etkin araçtır. Bu program üretken hesap tablosu veya manuel kayıt programlarına yatırım gelirlerinin önemli bir kısmını teslim eder.

SE FMEA, bekleyen görev kontrolünü basit ve verimli bir hale getiren önleyici ve düzeltici aksiyonlar için bir yönetim mekanizması uygular. Bekleyen görev kontrolünü basit ve etkili bir hale getiren muhtemel teslim tarihlerini takip eder.

SE FMEA, ISO 9001, ISO/TS 16949, Altı Sigma, FDA Ürün Üretim Uygulamaları (GMPs), Süreç Güvenlik Yönetim Davranışı (PSM) vb. gibi güvenlik ve kalite düzenlemeleriyle uyum sağlayan zorunlu bir düzenlemedir.

 

Özellikler

 • En alt seviyeden(önerilen eylemler) en üst seviyeye(ürün veya süreç ve bunların fonksiyonları) tüm FMEA hiyerarşik yapısını görüntüler ve otomatik olarak FMEA formu üretir.
 • Ürün ve süreç, fonksiyon, hata tespitleri, etkiler ve çıkış neden ve kontrollerinin kataloglarını içerir.
 • Öncelikli riskleri ve gerçek ve revize edilmiş değerlendirmeleri otomatik olarak hesaplar.
 • Bir veya birden fazla FMA hesap tablolarını ve pareto, bar, pasta veya alan kartlarını kullanımı için hataların sıralamasını görüntüler.
 • Otomatik olarak ayrı kullanıcılara e-posta yoluyla duzeltici ve önleyici faaliyetleri gönderir.
 • Çoklu kullanıcı alanlarını destekler ve tüm kullanıcılara açık değişiklikler yapar.
 • Aksiyon bitiş tarihlerini izler ve gecikme durumunda FMEA’dan sorumlu kullanıcılara bildirir..
 • Pareto analizi, alan kartları ve dağıtım grafikleriyle RPN’yi görüntüler.
 • Geleneksel taslak formatı, sezgisel hiyerarşik ağaç göntüsü veya filtrelenen listelerde FMEA verilerini girer ve görüntüler.
 • Devam etmekte olan tüm FMEA Süreç ve bunların kendi aksiyonlarının Gannt kartlarını görüntüler.
 • AIAG, VDA veya şirketlerin tanımlanmış standarlarına göre FMEA basımını yapar.
 • Excel, diğer analizlerin kopyala/yapıştır bölümleri veya var olan FMEA tanımlarından seçilmiş FMEA verilerinin içe aktarımıyla var olan analizler bilgilerinin yerinde kullanımı.
 • Ürün veya süreç, müşteri veya tedarikçi, hata tespit/kontrol/etki/sebep vb. gibi bilinen her bilgi yoluyla FMEA süreçlerinin yerleştirilmesi
 • Gerçekleşmiş tüm rvizyonlar için FMEA süreçlerini depolar ve her revizyonda yapılan tüm değişiklikleri tanımlar.
 • Metin, hesap tablosu, çizimler, diyagramlar vb. gibi eklenen tüm FMEA süreçlerini elektronik olarak arşivler.
 • Ürün ve süreçler, önleyici/düzeltici faaliyetlerin hacim ve verimliliği ve benzerindeki ortak hatalar hakkında bilgilerle yönetim raporları oluşturur.
 • Her alan hakkında ek yorumlar için ayrılmış alan ve metin girişleri için sınırsız alanla FMEA formlarını oluşturur.
 • Metin oluşturucu, hesap tablosu, veritabanı vb. gibi diğer  Windows uygulamalarına veri aktarır.

 


SE GÖREV VE AKSİYON PLAN YÖNETİMİ

Süreç, ürün ve servislerin kontrolüyle organize edilen tüm türler, başarı ve gösterişle sürekli artan bir ilişki içerisindedir. Proje ve süreçlerinin gerçek durumunun görülmesini sağladığı için şirketin tüm görev ve aksiyon planlarının tek bir birleşmiş ünite olarak başarılı bir şekilde yönetir.

Genel Bakış

“5W2H”, süreç, ürün ve servisler hakkında sorular soran bir yöntemdir. Yapısı sizi, aşağıdaki soruları cevaplayan sentetik bir form içeren uygulamalar için basit bir rehber ve durumların tüm bakış açılarıyla ilgili olmaya iter:

Tip Sorular Tanımlar
Ana Fikir Ne? Tam olarak ne yapmaya ihtiyacınız var?
Amaç Neden? Bu aksiyon  vizyonunuzu geliştirmek için neden kritik olarak önemli? Neden bunu atlayamıyosunuz?
Lokasyon Nerede? Aksiyon nerede yer alacak? Başka hangi lokasyonlar dahil?
Sıralama Ne zaman? Aksiyon ne zaman başlayacak ve bitecek? İlgili aksiyonlar ne zaman başlatılmalı ve tamamlanmalı?
İnsanlar Kim? Bu aksiyon için yetkilendirilebilecek en iyi kişi kim? Başka kimler dahil olacak?
Yöntem Nasıl? Bu aksiyon tam olarak nasıl aktif hale getirilecek?
Maliyet Ne kadar? Bu girişim ne kadara mal olacak?

SE Aksiyon Planı’nın kullanımıyla elde edilen ana faydalar aşağıdaki gibidir:

 • Aktivite ve aksiyon planlarının planlaması, uygulaması ve izlemesinde daha büyük esneklik
 • Karar vermede optimal hız, kalite ve uyumluluk.
 • Süreçler, ürünler, ve servislerde artan üretkenlik ve etkinlik
 • Tanımlanan fırsatlarda artan gelişim
 • Optimize edilmiş iş performansı
 • Herkesin ihtiyaç duyduğu bilgilerin sirkülasyonunda beceriklilik
 • Kurulum, uyum, eğitim ve bakımla maliyetlerin düşürülmesi
 • Döküman baskısı ve sirkülasyonuna duyulan ihtiyacın azaltılması
 • Olaylar ve diğer bilgilere daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli bağlanma

 

DOKÜMAN & ARŞİV YÖNETİMİ

SE Doküman; bir entegre yazılım platformu altında işbirlikçi iş akışı,içerik yönetimi doküman görüntüleme ve tarama, elektronik formlar, ISO 9000 Doküman Kontrol ve Kayıt Yönetimi’ni içeren Doküman Yönetimi Yazılım Sistemidir. Karşılıklı departman ve fonksiyonel alanlarda iletişim ve takım çalışmasını geliştirir.

SE Doküman, herkesin ihtiyacı olduğunda dokümanlara kolayca ulaşabilmesi için doküman takibinin organize edilmesi, yönetilmesi ve gerçekleştirilmelerine yardımcı olur. Kullanıcıların güvenli bir doküman havuzu oluşturmasına ve bakımı yapmasına, dokümanlar arası ilişkilerin izini sürmelerine ve dokümanları hızlıca arama ve erişmelerine izin verir.

Microsoft Office uygulamaları (Word, Excel, PowerPoint, Outlook and Visio) ve Open Office, CAD design software (Autocad, Inventor, Microstation, SolidWorks, SolidEdge, etc.), Adobe PDF, Corel Draw, Image Editors gibi popüler masaüstü yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde uyumludur. 

İşletme İçindeki Tüm Dokümanlar Burada Güvende…

Şirketler hergün teklifler, İnsan Kaynakları dokümanları, finansal raporlar, satın alma emirleri, kontratlar kalite dokümanları, mühendislik çizimleri, formlar, duyurular, elektronik postalar ve daha niceleri gibi çok sayıda bilgi alır ve üretir. Bu dokümanların %90 ından fazlası yazılı veya elektronik doküman olarak depolanır.

Dokümanların yönetimi, iletimi ve kontrolü her işletme için kritik süreçlerdir. Organizasyonlar işlerini destekleyen dokümanların yönetimini tedbirli bir şekilde yönetmezlerse iş değeri oluşturamaz ve iletemezler. Üstelik dokümanlar yalnızca günlük iş faaliyetlerini desteklemek için organizasyon boyunca akıllıca taşınmamalı, aynı zamanda kurumsal varlıkları korumak ve ileride dava açılmasından kaçınmak için sırayla emniyetlenmiş ve kontrol edilmiş olmalıdır.

SE Doküman organizasyonlara elektronik ve yazılı dokümanların tüm kullanım döngüleri boyunca (tutulma, oluşturma, sınıflandırma, paylaşma ve koruma, gerçekleştirme ve yok etme) yönetimini etkili ve verimli bir şekilde otomatikleştirme imkanı sağlar. İşçiler, müşteriler, satıcılar veya ortaklar gibi yetkili herkes, dokümanlarınızı güvenli bir şekilde dünyanin her yerinde ve her zaman yönetebilir ve üzerinde çalışabilir.

 

Kalite Dokümanlarınızı En Etkili Şekilde Yönetin…

SE Doküman, sayıları gittikçe artan ISO 9000 Kalite Kuralları, Sarbanes-OxleyFDA 21CFR Part 11 Elektronik Kayıt Tutma, Mal Üretim Uygulamaları, OSHA Kuralları ve diğer düzenlemelere uyum ve kurumsal yönetim süreçleriyle ilgili maliyet ve riskleri minimize eder. Üretim, yönetim, eğitim ve finansal servisler endüstrilerinden farmasötik ve medikal cihazlar endüstrisine kadar çeşitli endüstriler  arasında karşılıklı elektronik doküman ve imzalarla uyumluluk, revizyon kontrolü ve denetim tarihçesi sağlar.

SE Doküman kullanıcıların uygulamanın en son sürümünde  IT departmanlarının dağıtım ve bakım maliyetlerini azaltırken sahip oldukları ölçeklendirilmiş ve merkezileştirilmiş sunucu temininden itibaren bakımı yapılmış ve dağıtılmış büyük bir web uygulamasıdır.

Özellikler

Doküman Organizasyonu

SE Doküman ayarları merkezi olarak, şirket tarafından tanımlanan ve son kullanıcıların dokümanları sistem içine eklerken veya kontrol ederken  anlamlı bir yolla tanımladığı ve sınıflandırdığı alanların korunmasını yönetir. Bu meta  veri alanları farklı türde dokümanlarla oluşturulmuş ve ilişkilendirilmiştir. Meta veri alanları çeşitli metin, tarih, sayısal, para birimi, işaret kutusu (evet/hayır), listeden alım (yerel liste veya 3. Parti veri tabanından alınan) içeriyor olabilirler.

Doküman tanımı kontrolü yönetici kullanıcılara, farklı tipte dokümanlar için hızlı bir şekilde tanımlama ve özel doküman numaralandırma standartları oluşturma imkanı sağlar. Doküman tanımlama düzeni önceden tanımlanmış bir ön ek veya son ekle oluşturulmuş ve doküman tipi için tanımlanmış meta veri indeks alanları içeriyor olabilir. Alan Örtme, dokümanın tam olarak nasıl isimlendirileceği ve gösterilecek karakter sayısı biçimlendirmesinin sıkı kontrolünü sağlar.

SE Doküman, Microsoft Office dokümanları (Word, Excel, PowerPoint, Visio ve Outlook) ve direkt olarak masaüstü uygulamalarıyla bir doküman oluşturmak için kullanılan diğer WebDAV uyumlu masaüstü araçlarını sorunsuz bir şekilde kullanımı sağlar.Kullanıcılar dosyaları Windows Explorer’dan sürükleyip direkt olarak birleşik havuzun içine bırakabilirler.

SE Doküman PDF Creation Engine, masaüstü sisteminde PDF dönüştürücü araçlar olmadan opsiyonel olarak popüler doküman formatlarının otomatik olarak PDF dokümanına dönüşümünü sağlar.

SE Doküman, 5 farklı güvenlik seviyesinin (sistem, veritabanı, kayıt, alan ve doküman)  hepsinde veya her birinde bulunan veri ve dokümanlara erişimi kontrol eder. İzinler bireysel kullanıcılara veya farklı grupların kulanıcılarına atanmış olabilir.

SE Doküman tüm doküman aktivitelerinin düzenleyici uyumluluk için gerekli geniş denetim tarihçesini  sürdürür. Tüm kullanıcıların atamalar/görüntüler/düzenlemeler/onaylar/silmeler ve daha fazlasını içeren dokümanlarla ilişkisini otomatik olarak izler. Tutulan ve günülüğe girilen bilgiler; doküman aksiyonları, doküman versiyonları, kullanıcılar, veri/zaman ve doküman değişikliklerini içerir.

Dağıtım, Araştırma ve Bağlanma

Kullanıcılar şirket tanımlı alanları, sistem kullanıcıları, doküman tipi, kreasyon/değiştirilmiş tarihler doküman onay durumları, doküman versiyonu, doküman numarası gibi diğer bütün meta verileri kullanarak kendi arama sorgularını kolayca oluşturabilirler Tüm araştırmalar çalışma gruplarında kaydedilebilir, yeniden kullanılabilir ve diğerleriyle bağlaşılabilir.

Güçlü Tüm Metin Arama Motoru, kullanıcılara dosyların (PDF, Office, Zip ve daha fazlası dahil) içeriklerini araştırma imkanı sunar.

Navigasyon görüntüleri, dokümanları her meta veri kombinasyonuna göre hiyerarşik olarak organize etmeyi mümkün kılar.

CAD vektörünün yeni ve eski versiyonları veya taranan dokümanların özelliklerini görüntülerini kıyaslayabilir; böylece doğru yapılan tüm değişiklikleri görsel olarak doğrulayabilirsiniz.

Yetkilendirilmiş kullanıcılar dokümanları doğrudan takım üyelerine, ortaklara, tedarikçilere veya müşterilere elektronik posta yoluyla gönderebilirler.

SE Doküman, yetkili kullanıcılara kaydetme ve direkt olarak takım üyelerine, ortaklara, tedarikçilere, müşterilere e-mail olarak doküman gönderme veya onlardan alma izni vererek doküman dağıtım sürecini otomatikleştirir. Tüm dağıtım görevlerinin sürekli kaydı her bir dokümanın her versiyonu için korunmuştur.

İş Akışı ve Değişim Yönetimi

SE Doküman, doküman değişim talepleri ve doküman inceleme ve onay süreçleri gibi doküman yönetim süreçlerini doğru ve etkili bir uygulama sağlayabilmek için otomatikleştirir.

SE Doküman, dokümanları genel dağıtım için hazır olmadan önce dokümanları otomatik olarak çoklu yazarlar, gözden geçirenler ve onaylayanlara yönlendirir. Aynı zamanda hızlı bir şekilde, iş süreçleriyle uyumlu önceden tanımlanmış doküman akışı şablonu oluşturabilme yeteneği sunar.

Tamamlanması ereken görevlerin atandığı kullancılar görevlerini kolayca görebilirler. Doküman görevleri kullanıcılara e-mail bildirimleri ve gelen kutusu atamalarıyla sunulur.

SE Doküman’te bulunan elektronik biçimlendirme ve ek açıklama araçları, dokümanlarda yapılması gereken onay değişiklikleri ve iletişim değerlendirmelerini kolaylaştırır. Kullanıcılar araç çubuğunu kullanarak; Autocad, Word, Excel, fotoğraflar gibi 20’den fazla desteklenmiş doküman tipini elektronik olarak biçimlendirebilirler.

Tüm iş akış aktivitelerinin kalıcı bir kaydı, iş akışında yer alan dokümanların her bir versiyonu için korunur. Kullanıcılar uygun bağlantılarla bu dokümanları ve başlatan kişi,aktivite, durum, başlangış tarihi, bitiş tarihler, doküman tipi vb.ne göre filtrelenmiş son durumlarını takip edebilir.

Yeni dokümanlar çıkarıldığında çalışanlar elektronik olarak okuyup onayladıkları belgelerin onaylarını sonlandırmalılar. Uyumlu bir dokümantasyonun iş tanımlarıyla birleşimi, yeni çalışanlar için otomatik olarak tanımlanan ilgili dokümanları sağlar. Yeni eğitimlere yetki veren dokümanlar üzerindeki her değişiklik otomatik olarak eğitim görevlerini hatırlatacaktır.

Tarama ve Bilgi Çekme

SE Doküman, yazılı doküman tarayarak, bunları eksiksiz ve geri kazanılabilir bilgilere dönüştürerek ve bunu merkezi veritabanına ileterek iş süreçlerini hızlandırır. Her çeşit dokümanı tutabilir ve barkodlar ve form alan içerikleri dahil her çeşit bilgiyi çekebilir.

SE Doküman , görüntü görüntüleme ve iyileştirmek için yakınlaştırma, rotasyon, eğrilik düzeltme, resimdeki kusurları giderme, çizgi kaldırma, pürüz giderme, griye ayarlama gibi özellikler dahil birçok özellik temin eder.

SE Doküman, çok adımlı görüntüleme süreci ve doküman dönüştürmeyi otomatikleştirir. Dokümanların içinde barkodlama, boş sayfa bulma, sayfaları sayma ve eklenmiş kodları tanıma; ayrı ayrı otomatik olarak uygulanabilir.

Optik karakter tanıma özelliğiyle SE Doküman, görüntüleri meta veri alanlarına ve Tam Metin Arama Motoruyla anında aranabilen metin dokümanlarına dönüştürülebilir. Harici bir veri tabanından ek meta verilere bakmak için dokümanlar tarandığında çekilen meta veriyi kullanabilir.

Entegrasyon

SE Doküman, geliştirici takımların evden veya ERP paketleri(örneğin SAP),CRM, Finansal Tedarik sistemleri ve kurumsal portallar dahil üçüncü parti yazılım uygulamalarıyla SE Doküman’a bağlanmayı sağlayan Web hizmetleri içerir. Büyük bir kolaylıkla dokümanları görüntüleme, doküman arama, yeni dokümanlar yükleme, veri değişimi fonksiyonları sağlar.

Opsiyonel Paylaşım Noktası Bağlantı Elemanı özel bir gelişime gerek duymadan, Paylaşım Noktası ile SE Dokümanın sorunsuz entegrasyonunu destekler. Kullanıcılar Microsoft SharePoint arayüzü ile dahili ve harici kurumsal ağlar üzerindeki SE Doküman fonksiyon ve dokümanlara bağlanabilirler. Bu, eklenmiş doküman yönetimi, kayıt yönetimi, doküman görüntüleme ve  iş akışı ve uyum yetenekleri için Microsoft SharePoint yatırımını geliştirir.

SE APQP ÜRÜN PLANLAMA /PPAP ÜRETİM SÜREÇLERİ

APQP prosedürleri ve teknikleri belirli bir çerçeve altında yapılandırılmış ve kullanılmaktadır.  Bu ürünün amacı süreç içinde bulunan ve dahil olan tüm kişiler arasındaki iletişimin sağlanmasına olanak tanımaktadır.  APQP Modülünün birçok faydası bulunmaktadır. Bunlar, kaynaklar üzerine odaklı müşteri memnuniyeti, gerekli değişikliklerin erken kimliklendirilmesi ve en az maliyetle kaliteli ürünlerin müşteriye zamanında ulaştırılması gibi konulardır.

Softexpert APQP yönetim metotlarının geliştirilmesini ve ürünlerin değişimini otomasyonel hale getirir. Ürün geliştirme süreçlerine rehberlik yapar. Bunu yaparken de metotların standartlaşmasını sağlar. Daha fazlası düşünüldüğünde ise müşteri ihtiyaçlarıyla birebir uyuşma için sağladığı yazılım araçları, ürünlerin kalitesininin gelişmesi içinde rol almaktadır.

SE APQP ürün geliştirilmeleri için yapılacak çalışmalara basit ve etkili bir biçimde yardımcı olur. Ayrıca müşteri bazlı ihtiyaçlar ve kalite standartlarıyla eşleşmesini de sağlamaktadır. Tüm süreçler aracılığı ile raporların yaratılması ve izlenmesi de yapılabilmektedir.

SE APQP takım iş akışını kullanmaktadır – güçlü mekanizması tüm aktivitelerin ve deadline noktalarının süreçler içersindeki değerlendirmesiyle zaman bazlı analizler yapabilmektedir. Otomatik olarak çalışmakta olup kullanıcılara uyarılar, e-posta uyarıları ve yazılım içersinde görev düşme adımlarını süreç kontrolü altında yapmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak uluslararası kalite standarlarına ulaşmada yardımcı olan SE APQP modülü ISO/TS 16949, VDA ve diğerleriyle uyum içinde çalışmaktadır.

 

Özellikler

 • APQP çizelgelerinin oluşturulması elektronik tablolara ve Gantt grafiklerinde gösterilmekte ve karşılaştırma yapılabilme imkanı sunmaktadır.
 • Görev olarak atanmış kullanıcıların formları tamamlanmasına ve elektronik ortamda imzalanıp onay adımın gerçekleşmesine olanak sağlanmaktadır
 • Ürün kalite planlama kontrol listelerinin firma bazlı olarak yapılması ve otomatik olarak kullanıcılara görev düşmesi sağlanmaktadır.
 • Tüm APQP dokümanlarının yani garanti sözleşmeleri ve ürün ile ilgili sonuçların internet aracılığı ile imzalı şekilde müşterilere gönderilmesi.
 • Veritabanı oluşturulmasının sağlanması ve revizyonların gerçekleştirilmesi
 • Tekrar veri girişlerinin gereksizliğinin kopya kısımlarının tutulmasından dolayı elemine edilmesi.
 • Özel ürünlerin kimliklendirilmesi ve kontrolünün yapılabilmesi karakteristik özelliklerinin notlandırılması
 • Hata modu analizlerinin katalog halinde sağlanması nedenlerinin belirlenmesi ve FMEA modülünün analiz kısmı ile entegreli bir biçimde çalışarak R&R, bias, linear ve stabil çalışmalarının yapılabilmesine SE APQP imkan vermektedir.
 • Süreç yetkinliğinin değişken bazlı yapılabilmesi (değer ölçümlerinin yapılması) ve attribute alanların aracılığı ile oluşan hataların sayılabilmesi.
 • Cp, Cpk, Pp, Ppk, ZLSL, ZUSLgibi süreçlere rehberlik edecek değişkenlerin hesaplanmasını sağlar ve digital ortamdan bu verileri alabilirsiniz.
 • Elektronik dokümanların (CAD çizimleri,iş akışları, teknik dokümanlar, taranan dokümanlar ) eklenti olarak kaydedilmesine izin verilmektedir.
 • Formların ve dokümanların revizyonlarının, özel kısımlarının, özelliklerinin, müşterilerin, sonuçların ve diğer parçaların aramalarının kolayca yapılabilmesi
 • APQP dokümanlarının revizyonlarının otomatik olarak kimliklendirilip kaydedilmesi
 • ISO Standartlarına uygun olarak dokümanların oluşturulması

 

ELEKTRONİK FORMLARIN OLUŞTURULMASI

 • Gantt chart ile APQP çizelgelemesi
 • Süreç akış diyagramları
 • Takım fizibilite taahhtü
 • Süreçlerin ve ürünlerin FMEA analizi
 • Süreç kontrol planları
 • Sistem analizlerinin ölçümü
 • Kontrol grafiklerinin ve histogramlarının süreç yetkinliği çalışmaları
 • Ürün kalite planlama özeti ve imza atılması
 • Onay raporunun görünümü
 • Ölçülü sonuçlar
 • Materyal ve performans testlerinin sonuçları
 • Garanti kısımlarının ibrazı

 

KALİBRASYON YÖNETİMİ

Kalibrasyon, ölçüm aletlerinin göstergeleri ve standartlarının arasında ilişki kurmak için bu ölçüm aletleriyle ölçüm standartlarının karşılaştırılma sürecidir.

İyi yapılmış bir kalibrasyon üretkenliği artırır, kaynakları optimize eder ve ürün ve servislerin tutarlılığı, karşılaştırılabilirliği ve uyumluluğunun yanısıra tüm dünyada kabul edilebilirliğini sağlar.

Kalibrasyon yönetimi, her kurumsal kalite programı için gereklidir. Resmi daireler tarafından belirlenen standartların izlenebilirliğini ve şirket ekipman performanslarının tekrarlanabilirliği ve doğruluğunu sağlar.

Sürekli kayıt veya izlenebilir kalibrasyonun olmaması durumunda o şirket tarafından üretilen aletlerin yaptığı ölçümlerden güvenilirlik beklenemez. Ayrıca kalibrasyon kayıtları; laboratuvar çalışanları, kalite yöneticileri, deneçiler gibi ilgili tüm kişilerin erişimine açık olmalıdır.

Genel Bakış

SE Kalibrasyon çizelgeleme, dokümantasyon, planlama, analiz ve test ekipmanları, alet ve ölçüm standartlarını yönetimi için en kapsamlı web tabanlı yazılımlardan biridir. Kullanıcılar aşağıdaki bilgilere kolayca ve hızlı bir şekilde ulaşabilir:

·       Son kalibrasyonun tarihi ve vadesi

·       Tüm kalibrasyon geçmişi

·       Ekipman bakım ve onarım detayları

·       Operasyon ve kalibrasyon süreçleri

·       Kalibrasyon sertifika ve formlarının yazdırılması

·       Tip, tedarikçi, sipariş tarihi gibi ekipman detayları

·       Ekipmandan sorumlu kişiler

·       Aleti kalibre eden kişi

SE Kalibrasyon, kullanıcıların ekipmanlarının etkili ve verimli bir şekilde kurmaları, kullanmaları ve bakımını yapmaları için tasarlandı. Kalibrasyon görevlerini yönetmek için kullanıcıların ihtiyacı olan tüm bilgileri depolar. Anahar ekipman bilgilerine ulaşmak için kullanımı kolay filtreler, süreci izleyen iş akış yönetim aracı ve görevlerin gözden kaçmasını engelleyen güvenilir otomatik hatırlatıcı sağlar.Kullanıcılar SE Kalibrasyon’a ölçüm verilerini direkt olarak kolayca girebilirler. Bunun yanında her döküman veya olay kaydıyla bağlanmış ortak kullanıma açık dokümanlara bağlanabilirler.

SE Kalibrasyon, tüm kalibrasyonları kolayca izlemenizi ve bağımsız ekipman R&R stüdyolarınızı yönetebilmenizi sağlar. Ekipman kullanımı, bakımı ve onarımı, ekipman ihtiyaçları ve tüm kalibrasyon geçmişini izleme imkanı sunar. Ek olarak zaman kazanma ve işinizi yaparken kullandığınız ekipman test ve ölçümlerini kontrol etmenizde yardımcı olur.

Daha da önemlisi SE Kalibrasyon, tüm organizasyon kalitenizi geliştirir ve ISO 9000/9001 Kalite Standartları,QS 9000, ISO-ANSI 17025, ISO 22000, TS 16949, Sarbanes-Oxley, FDA 21CFR Bölüm 11 Elektronik Kayıt Tutma, Mal Üretim Uygulamaları, OSHA Düzenlemeleri, NIST/GUM gibi sayıları giderek artan kurumsal resmi süreçler ve düzenlemelerle ilişkili risk ve maliyetleri düşürür.

Özellikler

 • Otomatikleştirilmiş kalibrasyon, bakım ve onarım çizelgeleme
 • Seri girişler yoluyla otomatik ve eş zamanlı veri kazanımı, elle veri girişini bertaraf etme
 • Tip A ve tip B ölçüm belirsizliklerinin ölçümünü destekleme
 • Sabit zaman sıklıklar, eş zamanlı kullanım ve bakım ve onarımla geri isteme yönetimi
 • Kalibrasyon standardı olarak kullanılan ayarları tanımlama
 • Sıklık veya kullanım tabanlı kalibrasyon/bakım seçimi
 • Kalibrasyon süreçlerini otomatikleştirme
 • Ana ekipman, kalibrasyon geçmişi ve ölçüm veri kayıtlarının geri kazanımı ve bakımı
 • Alet/ekipman etiketlerinin yazdırılması
 • Kalibrasyon sertifika, rapor ve etiketlerinin elektronik formatta, yazılı veya her iki şekilde de basımı
 • Tüm kalibrasyon bilgilerinin güvenli ve etkili depolanması
 • Kurum içi ekipman kalibrasyon ve referans(ulusal) standartlarının izlenebilirliği
 • Bireysel kullanıcıların şifre korumasıyla bağlantı kontrol güvenliği
 • Tüm izlenebilir depolanmış kayıtlar için elektronik imzaların kaydı
 • Otomatik olarak kalibrasyon dışı, kullanım içi veya bakım onarım dışı ekipman dökümlerini işaretleme
 • Otomatik olarak kalibrasyon ve bakım etkinliği çizelgeleme ve vadeleri dolduğunda kullanıcıları bilgilendirme
 • Mevcut yönetim sisteminizle uyum yeteneği
 • Raporlar ekranda, diğer yazılım paketlerinde ve internet arayıcılarında PDF olarak görüntülenebilir.
 • Birden çok standart rapor, form ve kartların kapsamlı seçimi
 • Güvenli denetim yol ve standartlarınınizlenebilirlik uygulaması

You may also like

ITIL Zirvesi 2019

ITIL ZİRVESİ 2019 ITIL hakkında bilgi ve tecrübe